2023-07-21

توجه های طراحی برای ترکیب های مناسب PP

طراحی فشرده سازی PP روی چند عامل حیاتی تمرکز دارد. نخست، این کپک باید دروازه های مناسب و سیستم های دویدن را داشته باشد تا جریان صافی مواد مخدری مسخ شده را به حفاظت در حفره ها اجازه دهد. همچنین باید مشکلات کوچک و صفحات جنگ را در نظر بگیرد و مطمئن شود که مناسب نهایی با مشخصات مورد نیاز مطابقت دارد.